Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (11863)

Celkem hlasů: 52470
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

Projekt OPVK 2009-12

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

 

 

Název projektu:

Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením v podmínkách mateřské a základní školy speciální

 

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.2.10/02.0007

Zkrácený název:        Společně to zvládneme!

Doba realizace:      11/2009 – 6/2012

Celkové výdaje:      2 445 945 Kč

Informační leták k projektu zde 

 

 

Obsah projektu:

Projekt se snaží svým pojetím účinně řešit specifické problémy při vzdělávání a komplexní péči o děti a žáky s těžkým kombinovaným postižením. Primárním prostředkem řešení, je uplatnění nových forem výuky a alternativních vzdělávacích metod pomocí systematického a odborného vzdělávání všech pedagogů školy. Vzdělávání bude realizováno formou jednorázových nebo dlouhodobých kurzů, jejichž obsahová náplň vychází z  potřeb pedagogických pracovníků, při respektování individuálních potřeb vzdělávaných dětí/žáků. Vědomosti a dovednosti získané v rámci projektu budou bezprostředně aplikovány přímo do výuky, čímž se výrazně zkvalitní obsahová náplň konkrétních výchovně vzdělávacích předmětů. Souběžně budou po celou dobu trvání projektu probíhat pravidelné projektové aktivity zaměřené přímo na práci s cílovou skupinou dětí a žáků. Na jejich realizaci se budou podílet odborně vyškolení pedagogové a externí konzultanti. Obsahově budou zaměřeny na podporu pobybového a orofaciálního vývoje, senzorické, bazální stimulace a vhodné formy zooterapie využitelné při školních i volnočasových aktivitách.

Nezbytným článkem v komplexní péči o děti a žáky s těžkým zdravotním postižení jsou také rodiče. Ti mohou výrazně ovlivnit a podpořit jejich další psychomotorický a sociální rozvoj. Naše zkušenosti však ukazují, že jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti jsou nedostatečné. Třetím pilířem projektu je proto vzdělávání rodičů prostřednictvím 8 tématicky zaměřených seminářů.Získané informace a praktické dovednosti umožní rodičům cílenou podporu výchovně vzdělávací práce školy v domácím prostředí a nabídnou rodině náměty k smysluplnému trávení volného času.

 

Hlavní výstupy projektu spatřujeme v těchto 3 bodech:

 • Maximální rozvoj osobnosti všech dětí a žáků školy scílem zajistit nejvyšší možnou míru jejich sociální integrace a plnohodnotného života.
 • Minimalizovat negativní dopad náročné péče o dítě/žáka se zdravotním postižením na chod a funkci rodiny
 • Pedagogický pracovník - odborník, který zná nové metody práce sdětmi a žáky stěžkým zdravotním postižením, umí je použít a vhodným způsobem předat rodičům

 

Aktuality

 • 27. - 29. 11. 2009proběhlo v hotelu MESIT na Horní Bečvě první projektové školení na téma „Konflikt a komunikace", kterého se zúčastnilo 30 pedagogických pracovníků školy.

Během prožitkového seminář účastníci individuálně nebo v rámci týmové spolupráce hledali příčiny, poznávali následky a diskutovali způsoby řešení a předcházení různým formám konfliktů se zaměřením na zvyšování osobních komunikačních kompetencí. 

Děkujeme lektorům PhDr. Ivanu Janíkovi a Mgr. Věře Janíkové za odborné vedení kurzu a personálu hotelu za vytvoření příjemného prostředí.

 

Konflikt.JPG Konflikt2.JPGKonflikt1.JPG Konflikt3.JPG

 

 • Ve dnech 2. 11 - 27. 11. 2009proběhla v Dětském rehabilitačním stacionáři  při Městské nemocnici Ostrava - Poruba  I. část kursu „NDT Basic Bobath v pediatrické praxi"v rozsahu 160 hodin, kterého se zúčastnili dva pedagogičtí pracovníci školy.

Lektoři: MUDr. Irina Chmelová, Miroslav Kuta - fyzioterapeut (Polsko), Alexandra Lada neurologoped (Polsko)

V prvním týdnu byli účastníci seznámeni s charakteristikou, historií a teoretickým základem Bobath konceptu, s etiologií a neuropatologií dětské mozkové obrny. Celý týden byl ukončen závěrečnou zkouškou.

Další dva týdny byly věnovány  fyziologickému a patologickému pohybovému vývoji dítěte do 1. roku věku a technikám taktilní a proprioreceptivní stimulace. Nabyté dovednosti se účastníci, pod odborným dohledem lektorů, učili aplikovat na klientech stacionáře.

Poslední týden byl zaměřen na logopedii v konceptu NDT Bobath. Důraz byl kladen především na rozvoj orálních funkcí v prelingválním období. Prakticky se účastníci naučili technikám terapeutického krmení a jeho významu pro rozvoj verbální řeči. Týden byl ukončen praktickou zkouškou a testem z teorie.

 

Bobath_listopad.jpg Bobath_listopad1.jpgBobath_listopad3.jpg Bobath_listopad2.jpg  

 

 • 25. ledna 2010proběhla v rámci KA č. 03 první teoreticko praktická přednáška pro rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením na téma „Rozvoj komunikačních dovedností a možnosti využití vizualizace řeči u dětí s poruchami řeči".

Přednáška probíhala v dopoledních hodinách ve sborovně školy. Lektorovala ji Mgr. Marcela Jarolímová, logoped pro neverbální komunikaci SPC pro děti a žáky s mentálním a tělesným postižením v Novém Jičíně.

Hlavním tématem přednášky byla komunikace v nejširším slova smyslu s důrazem na neverbální formy, které umožňují dětem s postižením učastnit se komunikace náhradním způsobem.  Pro kvalitnější porozumění je dále potřeba využívat vizualizaci (zviditelnění) mluvené řeči a její pevnou strukturu. Přednášky se zúčastnilo celkem 16 rodičů, kteří se aktivně zapojovali a uváděli zkušenosti ze života vlastních dětí s postižením.

 

 Rodice_komunikace1.jpg Rodice_komunikace2.jpg 

 

  

 

 • 22. února 2010proběhla v rámci KA č. 03 druhá teoreticko praktická přednáška pro rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením na téma „Možnosti využití některých metod k podpoře pohybového rozvoje (polohování) a rozvoje orálních funkcí (krmení) u dětí s těžším kombinovaným postižením",  které se zúčastnilo celkem 9 rodičů.

Společně ji lektorovaly Gabriela Sekáčová - fyzioterapeut NDT Bobath a Mgr. Monika Kelarová - neurologoped NDT Bobathz občanského sdružení pro ranou péči a rodinu AEVITAS v Novém Jičíně.

V úvodu byli přítomní rodiče seznámeni s hlavními důvody proč využívat aktivní polohování k podpoře pohybového vývoje svých dětí. Lektorky kladly důraz na zajištění stabilní pozice jako nezbytné podmínky jakékoliv další činnosti s dítětem. V rámci fotoprezentace i praktických ukázek demonstrovaly varianty možných pozic a využití rozmanitých polohovacích pomůcek k jejich zajištění. Prakticky předvedly správný způsob krmení ze lžičky (výběr vhodné lžičky a kelímku pro pití) a varianty používaných technik dle závažnosti postižení dítěte.

Po celou dobu přednášky vznášeli rodiče konkrétní dotazy týkající se problémů v domácí péči a společně s lektory hledali jejich řešení. Přednáška motivovala rodiče k účasti na další společné projektové aktivitě „Metodické konzultace s fyziterapeutem a neurologopedem" u konkrétních dětí přímo ve třídách.

 

polohovani_rodice1.jpg polohovani_rodice2.jpg polohovani_rodice3.jpg polohovani_rodice4.jpg polohovani_rodice5.jpg polohovani_rodice6.jpg 

 

 

 • V rámci KA č. 02 jsme 16. - 17. 4. 2010 zrealizovali odborný seminář„Snoezelen - speciálně pedagogické a podpůrné metody využívané v multisenzorickém prostředí".

Seminář probíhal pod garancí IPPP ČR přímo v prostorách ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín a společně jej lektorovaly: Mgr. Marcela Jarolímová, Bc. Jana Fajmonová a Miroslava Chovancová.

Během dvoudenního odborného semináře (rozsah 16 výukových hodin) se pedagogové školy seznámili s konceptem snoezelenu, jeho historií, principy, metodami, účinky a formou osobního prožitku si postupy používané v tomto prostředí sami ověřili. Vyzkoušeli si také další podpůrné metody, které se dají v rámci multisenzorického přístupu využít při vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Účastníci prováděli praktický nácvik kojeneckých masáží, míčkování a polohování v konceptu bazální stimulace s doporučeními, jak uvést tyto techniky do své každodenní praxe.

Seminář absolvovalo 21 pedagogických pracovníků školy.

 

snoezelen_1.jpg snoezelen_2.jpg snoezelen_3.jpg snoezelen_4.jpg snoezelen_5.jpg snoezelen_6.jpg snoezelen_7.jpg snoezelen _8.jpg

 

  

 • Dne 23. a 24. srpna 2010 jsme v rámci KA č. 02 zrealizovali "Nástavbový inovační kurz bazální stimulace", který proběhl přímo v prostorách ZŠ a MŠ speciální v Novém Jičíně a zúčastnilo se jej 20 pedagogů školy. 

Kurz navazoval na 1. část (proběhla v 2/2009) a jeho lektorkou byla Dr. Karolína Friedlová, ředitelka IBS s.r.o. a prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace.

V rámci dvoudenního prakticky a prožitkově vedeného kurzu se účastníci naučili definovat nástavbové  prvky  konceptu Bazální stimulace. Pochopili jejich vzájemný vztah a význam pro strukturování pedagogického procesu a vlastní pedagogickou práci. Prakticky si vyzkoušeli aplikaci dalších rozšiřujících technik a stimulací (diametrální stimulace, auditivní simulace, optická stimulace, taktilně-haptická stimulace, orální s orofaciální stimulace, olfaktorická stimulace).

 

BS_fridlova1.jpg BS_fridlova2.jpg BS_fridlova3.jpg BS_fridlova4.jpg

 

 

 • Ve dnech 26. - 28. září 2010 jsme v rámci KA č. 04 zrealizovali „Aktivační pobyt pro děti a žáky školy spolu s rodiči".

Pobyt proběhl v Horském wellness hotelu Tatra ve Velkých Karlovicích a zúčastnilo se jej 25 dětí a žáků školy, 25 rodičů a 15 pedagogických pracovníků školy.

Program pobytu byl rozdělen do několika částí:

 • Vrámci pobytu absolvovali rodiče, pod vedením dvou lektorů - psychologů, samostatný odborný program vrozsahu 16 hodin. Jeho náplň byla zaměřena na psychohygienu rodiny, komunikaci a zdravý životní styl, řešení individuálních rodinných problémů vpéči o zdravotně postižené dítě.
 • Ve stejnou dobu zajišťovali pedagogičtí pracovníci školy program pro děti a žáky, který se skládal především z aktivit zaměřených na rozvoj psychomotorických dovedností s využitím přírodních podmínek a rozvoj základních oblastí smyslového vnímání (vestibulární, vibrační, somatické). Podporu a další rozvoj komunikačních a sociálních dovednstí vnovém prostředí.
 • Část pobytu byla věnována společnému programu pro rodiče a jejich děti. Program připravili a vedli pedagogové školy a zaměřili se vněm na společný prožitek rodičů a dětí při muzikoterapii a arteterapii.

 

Karlovice1.jpg Karlovice4.JPG Karlovice2.JPG Karlovice7.jpg Karlovice3.JPG Karlovice6.JPG Karlovice5.JPG Karlovice8.jpg

 

 

 • Ve dnech 8. a 9. října 2010 jsme v rámci KA č. 02 uspořádali kurz "Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funcí, handlign a polohování žáků s kombinovaným postižením".

Lektorskský tým ve složení Gabriela Sekáčová (fyzioterpeut), Mgr. Monika Kelarová (logoped) a Mgr. David Ježek   (speciální pedagog) seznámil účastníky se základními zásadami podpory optimálního psychomotorického a orálního vývoje dětí s kombinovaným postižením. Pedagogové se na základě vlastního prožitku a praktického nácviku naučili základy správného polohování s využitím běžně dostupných i speciálních pomůcek tak, aby byli  schopni zajistit dětem a žákům optimální pracovní polohu pro žádaný školní výkon. Získali také základní dovednosti v oblasti manipulace, každodenního handlingu, správného krmení a vyzkoušeli si jednoduché podpůrné techniky ke stimulaci pohybového vývoje těžce zdravotně postižených dětí a žáků. Kurz absolvovalo 24 pedagogických pracovníků školy.  

 

polohovani1.jpg polohovani2.jpg polohovani3.jpg polohovani5.jpg 

 

 

 • V rámci KA č. 01 reallizujeme po celou dobu trvání projektu dílčí projektovou aktivitu "Začlenění nových podpůrných metod do domácí péče a volnočasových aktivit dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami".

Tato aktivita probíhá pravidelně 1x týdně ve středu odpoledne po vyučování a je na ni přihlášeno celkem 19 dětí s rodiči. Náplní skupinových setkání bývají pohybová cvičení podle V. Sherborne a psychomotorická cvičení, míčkování nebo baby masáže. Rodiče s dětmi pod vedením metodičky absolvují také individuální pobyty v multisenzorické místnosti. 

 

krouzek1.jpg krouzek4.jpg krouzek3.jpg krouzek2.jpg    

 

 

 •  29. listopadu 2010 proběhla v rámci KA č. 03 třetí přednáška pro rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením na téma „Poradenství v oblasti vhodných kompenzačních pomůcek a sociálně právní poradenství"

Přednáška probíhala v dopoledních hodinách v tělocvičně školy a lektorovala ji Bc. Monika Marková - sociální pracovnice Speciálně pedagogického centra v Novém Jičíně.

V první části byly rodičům podány informace o možnosti využití vhodných kompenzačních a polohovacích pomůcek a objasněny podmínky pro jejich získání. Účastníci měli možnost konzultovat využití konkrétní pomůcky právě jejich dítětem. Ve druhé části se lektorka zaměřila na zpřehlednění systému sociálních dávek a pomoci pro občany se zdravotním postižením. Podala účastníkům ucelený přehled základních informací v oblastech finanční podpory rodiny (tzn. systému státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením).  Projednána byla i témata invalidního důchodu, posudkové služby a způsobilosti k právním úkonům. V závěru semináře byly zmíněny navrhované změny v sociálních dávkách v roce 2011. Po celou dobu měli účastníci možnost diskutovat o prezentovaných tématech a přicházet s vlastními zkušenostmi. Akce se zúčastnilo 10 rodičů.

 

poradenstvi_1.jpg poradenstvi_2.jpg poradenstvi_3.jpg poradenstvi_4.jpg

 

 

 • 14. prosince 2010 proběhla v rámci KA č. 03 čtvrtá přednáška pro rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením na téma „Praktické využití relaxačních technik v rámci péče o děti s těžším zdravotním postižením".

Přednáška probíhala v dopoledních hodinách v tělocvičně školy a  lektorovala ji PhDr. Stanislava Podžorná - školní psycholog a dlouholetý poradenský pracovník.

V první části semináře nastínila lektorka základní zásady zdravého životního stylu z hlediska udržení dobrého duševního zdraví a prevence stresových situací. Zdůraznila význam relaxace jako jednoho z prostředků k udržení psychické pohody a vyrovnanosti. První blok byl zakončen společně prožitou skupinovou relaxací.

Ve druhé části semináře si rodiče prakticky vyzkoušeli další tradiční i méně obvyklé relaxační techniky (tygří tlapky, tácky, korkové zátky). Měli možnost si prožít jak pozici relaxujícího tak toho, kdo relaxaci provádí. Po cvičení následovala vždy krátká diskuse a vyjádření získaných pocitů a postřehů.

Na závěr semináře předložila lektorka účastníkům k sebehodnocení jednoduchou autodiagnostiku míry stresové zátěže. Prostřednictvím dotazníku a zpětné vazby si mohl každý z posluchačů individuálně určit, do které části těla se jeho negativní reakce na stresové situace nejvíce promítá, která část těla je pro něj z tohoto hlediska nejzranitelnější. Semináře se zúčastnilo celkem 10 rodičů.

 

relaxace_rodice_01.jpg relaxace_rodice_02.jpg ralaxace_rodice_03.jpg ralaxace_rodice_04.jpg

 

 

 • V rámci KA č. 02 jsme ve dnech 10. - 11. února 2011 uspořádali odborný seminář „Zvládání agresivního chování u dětí s PAS nebo mentální retardací"

Tento seminář probíhal pod garancí APLA Praha v prostorách ZŠ a MŠ speciální v Novém Jičíně a lektoroval jej PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

V úvodu dvoudenního semináře se pedagogové seznámili s důvody agresivního chování jedinců. Způsobuje-li ho natolik silné emoční prožívání, které vyloučí z rozhodování vyšší části nervové soustavy, nebo se jedná o cílenou manipulaci okolím se snahou dosáhnou určitého cíle. Následně si popsali problémové chování v širším kontextu a nastínili jeho možná řešení. Každý afekt je vždy zasazen do určité dějové situace. Samotnému afektu předchází tzv. „naštvávací" fáze a po afektu dochází k fázi zklidňující. Pro nás je zásadní vědomí, že rozvoj a sílu afektu, můžeme ovlivnit v jeho první a poslední fázi. Při probíhajícím afektu využíváme takové prostředky a strategie, abychom zabránili poškození našeho zdraví, zdraví klienta případně škodám na cenném majetku.

K řešené problémového chování přistupujeme nejen preventivně, ale také se snažíme správně řešit již vzniklé problémové situace. Zde si volíme tzv. terapeutické a krizové scénáře. Užití daného scénáře vychází ze čtyř základních pravidel. A to v jakém stavu se nacházejí mé emoce, emoce klienta, jak reaguje na problémové chování okolí a jaké možnosti mi poskytuje moje organizace a ostatní personál. Při stanovení preventivních opatření a následných řešení nám lektor několikrát zdůraznil, že mnohé nabízené postupy, které se nám jeví jako prospěšné pro dobro klienta či jeho okolí, mohou být naopak v rozporu s jeho základními právy či etickými principy. Zvolení správné strategie od nás vždy vyžaduje vysokou míru profesionality a neustálé vyhodnocování našich postupů z mnoha hledisek.

Je třeba si přesto uvědomit, že ani maximální prevence doplněná o terapeutické a krizové scénáře nám zcela nevyloučí situace, které nebudeme schopni přijatelně vyřešit. Neřešitelné situace mohou nastat vždy a je třeba s nimi počítat. V průběhu celého kurzu zaznělo mnoho kazuistických příkladů, které nám objasňovaly danou problematiku a zpestřovaly výklad.

Semináře se zúčastnilo 20 pedagogických pracovníků školy.

 

Jun_1.JPG Jun_2.JPG

 

 

 • V rámci KA č. 02 jsme ve dnech 12. - 13. 5. 2011 zrealizovali odborný seminář „Možnosti využití augmentativní a alternativní komunikace v ZŠ speciální".

Seminář probíhal pod garancí IPPP ČR přímo v prostorách ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín a lektorovala jej Mgr. Jana Šarounová.

Během dvoudenního odborného semináře (rozsah 16 výukových hodin) se pedagogové školy seznámili s charakteristikou nejčastějších komunikačních poruch u dětí v ZŠ speciální a jejich specifiky. Dále lektorka nastínila přehled jednotlivých metod AAK a didakticky je rozdělila na metody bez pomůcek (gesta a znaky), s pomůckami netechnickými (předměty, fotografie, symboly) a s pomůckami technickými (pomůcky s hlasovým výstupem, počítače). Všichni účastníci měli možnost seznámit se s pestrou škálou pomůcek, komunikačních tabulek a speciálních pc. programů určených pro komunikaci, speciální ovládání počítače nebo přípravu individuálních komunikačních materiálů. Lektorka výklad pravidelně obohacovala zajímavými videoukázkami ze své odborné praxe. Několikrát v průběhu výkladu zdůraznila, že komunikace nemůže být pouze prostředkem výuky, ale měla by se stát integrální součástí každodenního života.   

Kurzu se zúčastnilo 24 pedagogických pracovníků školy.

 

AAK_1.jpg AAK_2.jpg AAK_3.jpg AAK_4.jpg

 

 

 • V rámci KA č. 02 proběhl ve dnech 25. - 27. 8. 2011 v hotelu MESIT na Horní Bečvě další projektový seminář na téma „Antistresový program, psychohygiena a prevence vyhoření". 

Seminář byl sestaven ze tří samostatných vstupů, během kterých lektoři seznámili účastníky se základy efektivní a funkční interpersonální komunikace, s významem, posilováním a zvládáním rolí pedagogického pracovníka. Největší, prožitková část, semináře byla věnována vlastnímu sebepoznání a sebepozorování prostřednictvím introspekce a hledání vlastních zdrojů pro naše psychické zdraví.

Akci jsme zrealizovali ve spolupráci s KVIC Nový Jičín a zúčastnilo se jí 35 pedagogických pracovníků školy.

Děkujeme lektorům Mgr. Pavlu Bílkovi, PhDr. Noře Gavendové a PaedDr. Karle Vítkové za odborné vedení kurzu a personálu hotelu za vytvoření velmi příjemného prostředí.

 

antistres_1.jpg antistres_2.jpg antistres_3.jpg antistres_4.jpg antistres_5.jpg antistres_6.jpg

 

 • 17. - 18. 11. 2011 jsme v rámci KA č. 2 zrealizovali odborný seminář „Hudba těla - česká muzikoterapeutická metodika".  

Seminář probíhal přímo v prostorách ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín a lektoroval jej Mgr. Zdeněk Vilímek, speciální pedagog a muzikoterapeut.

Během dvoudenního odborného semináře (rozsah 16 výukových hodin) se pedagogové školy seznámili teoreticky i prakticky s metodikou Hudba těla. Vyzkoušeli si stavbu muzikoterapeutické hodiny, různé techniky a terapeutické přístupy. Měli možnost využívat pestrou škálu rytmických nástrojů a ověřit si jejich vhodnost u konkrétních druhů zdravotního postižení. Lektor kladl důraz na vlastní prožitek a aktivní prezentaci jednotlivých účastníků, kteří si ze semináře odnesli také připravené metodické materiály.

Kurzu se zúčastnilo 15 pedagogických pracovníků školy.

 

muzikoterapie_1.jpg muzikoterapie_3.jpg muzikoterapie_4.jpg muzikoterapie_6.jpg muzikoterapie_2.jpg muzikoterapie_9.jpg muzikoterapie_5.jpg muzikoterapie_8.jpg         

 

 

 • V rámci KA č. 02 jsme 5. 12. 2011 zrealizovali odborný seminář „Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty".

Seminář probíhal pod garancí IPPP ČR přímo v prostorách ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín a lektorovaly jej PhDr. Jana Pešková, Ph.D., Krista Hemzáčková.

Během jednodenního semináře se účastníci seznámili s možnostmi využití sociálního učení při vzdělávání žáků s těžším mentálním postižením. Úvodní část byla zaměřena na sociální čtení -  čtení globální metodou. Autorky odprezentovaly učební pomůcku první čtení a řadu individuálně vyrobených pomůcek a čtecích tabulek, včetně využití globálního čtení v rámci tzv. procesních schémat. Další část věnovaly sociálním počtům. Zdůraznily jejich praktické využití a poskytnutí částečné nezávislosti jedinců s těžším MP v každodenním životě. V průběhu semináře se odvíjela bohatá diskuse a vzájemná výměna zkušeností. Výklad byl doplněn také několika zajímavými videoukázkami individuální práce s žáky a odkazy na webové stránky s danou problematikou.

Kurzu se zúčastnilo 20 pedagogických pracovníků školy, kteří obdrželi také metodickou publikaci.

 

socialni_uceni_1.jpg socialni_uceni_2.jpg socialni_uceni_3.jpg socialni_uceni_4.jpg

 • 4. 1. 2012 proběhla v rámci KA č. 03 šestá přednáška pro rodiče dětí a žáků na téma „Praktický nácvik dětských masáží a míčkové facilitace u dětí s těžším zdravotní postižením."

Přednáška s důrazem na praktický nácvik probíhala v dopoledních hodinách v hudebně školy a vedla ji Mgr. Jana Fajmonová - učitelka MŠ speciální a metodik smyslových stimulací.

Rodiče měli možnost prostřednictvím vlastního prožitku vyzkoušet na svém těle techniku míčkování s vhodnou motivací a komentářem lektorky. V další části semináře se společně ve dvojicích věnovali nácviku dětských masáží.

Rodiče ocenili osobní prožitek, příjemnou atmosféru a možnost využití obou technik v rámci domácí péče.

Přednášky se zúčastnilo celkem 7 rodičů.

 

rodice_masaze_1.jpg rodice_masaze_2.jpg rodice_masaze_3.jpg rodice_masaze_4.jpg rodice_masaze_5.jpg rodice_masaze_6.jpg

 

 • 25. dubna 2012 proběhla v rámci KA č. 03 sedmá přednáška pro rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením na téma „Rozvoj grafomotoriky a počátečního psaní u dětí a žáků s těžším zdravotním postižením."

Přednáška probíhala v dopoledních hodinách v tělocvičně školy a vedla ji Mgr. Marie Čablová - speciální pedagog SPC Nový Jičín.

Rodiče měli možnost seznámit se se specifickými problémy při počátečním rozvoji grafomotorických dovedností dětí s kombinovaným postižením. Lektorka jim nastínila praxí ověřenou metodiku nácviku grafomotoriky a počátečního psaní zpracovanou Dr. Svobodovou a obohatila ji o další alternativní možnosti psaní, včetně použití speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Některé postupy si rodiče, prostřednictvím vlastního prožitku, sami vyzkoušeli. Lektorka po celou dobu výkladu vycházela ze své bohaté praxe a dokázala pružně reagovat na dotazy rodičů.    

Přednášky se zúčastnilo celkem 11 rodičů.

 

grafaomotorika_rodice1.JPG grafaomotorika_rodice2.JPG grafaomotorika_rodice3.JPG grafaomotorika_rodice4.JPG grafaomotorika_rodice5.JPG grafaomotorika_rodice6.JPG

 

 • V rámci KA č. 02 jsme 20. a 21. 4. 2012 zrealizovali odborný seminář „Sexuální výchova a osvěta u jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami I, II".

Seminář probíhal pod garancí Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu přímo v prostorách ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín a lektorovala jej PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D.

V průběhu dvou dnů (rozsah 16 výukových hodin) se pedagogové školy velmi otevřenou a interaktivní formou seznámili se specifiky sexuality jedinců s mentálním a kombinovaným postižením, především ve vztahu ke kvalitě jejich života a bezpečnosti a ochraně zdraví. Společně si specifikovali rizikové, ohrožující, neakceptovatelné a nevhodné sexuální chování osob s MP, především z hlediska společenských norem a zákona. Velkou část kurzu lektorka věnovala praktickému  řešení problémových situací při rozhovoru o incidentu se zákonnými zástupci. Vytváření protokolu sexuality, který bude vymezovat jasný rámec a postoje školy k problematice sexuální výchovy a přístupu k dětem, žákům a rodině. Účastníci měli možnost také se seznámit s vhodnými didaktickými materiály a pomůckami pro vzdělávání osob s mentálním postižením.

Kurzu se zúčastnilo 22 pedagogických pracovníků školy.

 

sex_vychova1.jpg sex_vychova2.jpg sex_vychova4.jpg sex_vychova3.jpg

 

 

 

 

 

Další informace k OPVK naleznete na těchto odkazech:

 

 

 

www.esfcr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

www.nuts2moravskoslezsko.cz

www.msmt.cz 

Autor: Radek (7. třída, 2009)

Aktuality (další)

12. 01. 2018

Děcko o.p.s. obdržela finanční dar ve výši 6.848 korun na zajištění svozové dopravy. Děkujeme panu Stanislavu Čípovi, jeho kolegům a všem, kteří U 2 Sluníček do kasičky přispěli. Foto v galerii.

12. 01. 2018

Také naši skolu navštívili v lednu Tři králové. Video zde.

20. 12. 2017

Přejeme všem rodičům, dětem, kolegům a známým krásné prožití Vánočních svátků, hodně energie a zdraví v roce 2018. Děkujeme také všem našim podporovatelům, velmi si Vaší přízně vážíme. PF zde