Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

Elektronická podatelna: ZMSNJ@po-msk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (15278)

Celkem hlasů: 67254
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

Projekt OPVK 2013-14

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Název projektu:

Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.25/02.0030

Doba realizace projektu: červen 2013 - prosinec 2014

Celkové způsobilé výdaje: projektu: 1 704 616,- Kč

Zkrácený název projektu: Začít spolu

 

Obsah projektu:

Projekt bude pomocí konkrétních klíčových (projektových) aktivit řešit specifické problémy při vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Projektové aktivity budou doplňovat a rozšiřovat standardní vzdělávací programy. V rámci projektu se zaměříme především na změnu prostředků (forem a metod výchovně vzdělávací práce), kterými budeme vzdělávací obsah přibližovat dětem a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vědomosti a dovednosti, které pedagogové jako cílová skupina projektu získají, budou bezprostředně moci aplikovat do své práce. Rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením chceme více zapojit do dění ve škole. Zprostředkujeme jim možnost konzultací s odbornými pracovníky, umožníme jim vzájemnou výměnu zkušeností z náročné péče o své děti.

 

Cílové skupiny projektu:

 • 1) Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2) Pedagogičtí pracovníci školy
 • 3) Rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením

 

Hlavní výstupy projektu spatřujeme v:

 • maximálně možném rozvoji osobnosti všech dětí a žáků školy s cílem zajistit nejvyšší možnou míru individualizace výuky vedoucí k sociální integraci a podpoře jejich plnohodnotného života
 • minimalizovat negativní dopad náročné péče o dítě/žáka se zdravotním postižením na chod a funkci rodiny
 • podpořit kreativitu a tvůrčí potenciál pedagogických pracovníků

 

 

Klíčová aktivita č. 01:

Prohloubení a rozšíření alternativních organizačních forem a metod výchovně vzdělávací práce u dětí/žáků s těžkým kombinovaným postižením v rámci školních i volnočasových aktivit

Cílová skupina: Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Náklady na klíčovou aktivitu: 690,606 - Kč

 

 

Vytvoření a realizace sedmi dílčích projektových aktivit zaměřených na:

 • speciálně pedagogického působení v prostředí snoezelenu (multisenzorické místnosti)
 • pravidelnou, cílenou a systematicky vedenou zooterapii prostřednictvím psa a koně vedoucí k osvojení si konkrétních dovedností a návyků, bude uplatněna aktivní i pasivní forma pohybové, smyslové a pracovní terapie
 • pravidelnou a systematicky vedenou skupinovou muzikoterapii vedoucí k rozvoji vnímání hudby, zvuků a rytmů prostřednictvím celého těla
 • individualizaci výuky trívia, komunikačních a sociálních dovedností dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím tabletů a individuálně vytvořeného portfólia aplikací
 • sociálně adaptační pobyty dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením v přírodním prostředí
 • vytvořením pracovního sešitu a pracovních listů pro podporu výuky prvouky a věcného učení žáků se středně těžkým mentálním postižením

 

Aktivity budou prioritně zaměřeny na děti mateřské školy speciální a žáky 1. stupně základní školy speciální. Budou probíhat jako opakovaná aktivita po celou dobu projektu nebo jako jednorázová aktivita v několika dnech.

Této klíčové aktivity se zúčastní opakovaně minimálně 35 dětí a žáků školy.

______________________________________________________________________________

 

Klíčová aktivita č. 02:

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti alternativních metod a forem vzdělávání

Cílová skupina: edagogičtí pracovníci školy

Náklady na klíčovou aktivitu: 276 650,- Kč

 

 

Tato klíčová aktivita bude realizována prostřednictvím několika samostatných případně vzájemně navazujících a rozšiřujících kurzů. Kurzy budeme realizovat přímo v Základní škole a Mateřské škole speciální v Novém Jičíně. Ve většině případů jsou plánované v návaznosti na klíčové aktivity pro cílovou skupinu dětí a žáků se zdravotním postižení. Jejich absolvováním budou pedagogičtí pracovníci moci bezprostředně aplikovat své nové vědomosti a dovednosti do výuky nebo projektových aktivit.

 

Kurzy budou zaměřeny na:

 • konkrétní využití tabletů při individualizaci výuky žáků ze zdravotním postižením
 • možnosti využití muzikoterapie (případně prvků, včetně etnických bubnů), při rozvoji dětí a žáků stěžkým zdravotním postižením a její aplikace v hodinách hudebně pohybové výchovy
 • holistické pojetí přístupu k diagnostice a rozvoji dětí s kombinovaným postižením pomocí HANDLE terapeutického přístupu
 • aplikaci neuropsychologie ve speciálně pedagogické praxi
 • profesní a sebepoznávací růst pedagogických pracovníků prostřednictvím VTI (videotréninku interakcí)

Jednotlivých kurzů se budou pedagogičtí pracovníci účastnit dle výběru s ohledem na druh a stupeň postižení dětí nebo žáků své kmenové třídy. Do této klíčové aktivity bude zapojeno minimálně 20 pedagogů školy.

______________________________________________________________________________

 

Klíčová aktivita č. 03:

Psychorelaxační a aktivační pobyt

 

Cílová skupina:

 • rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením
 • děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pedagogičtí pracovníci školy

 

Náklady na klíčovou aktivitu: 349 400,- Kč

 

Našim záměrem je zrealizovat 2 celoškolní pobyty, každý v rozsahu maximálně 3 dnů. Pobyt bude výjezdní ve vybraném bezbariérovém zařízení moravskoslezského kraje. Budou se jej aktivně účastnit členové všech tří cílových skupin projektu. Předpokládaný počet 25 dětí a žáků školy (přednostně děti MŠ speciální a žáci 1. stupně ZŠ speciální s těžším kombinovaným postižením), 25 rodičů a 20 pedagogických pracovníků.

 

Program pobytu bude vždy rozdělen do několika částí:

1. Samostatný program pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zaměřený na využití alternativních forem a metod výuky. Dopolední a odpolední bloky zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností s využitím přírodních podmínek, rozvoj základních oblastí vnímání prostřednictvím smyslových stimulací, hudebně pohybové programy s prvky muzikoterapie a bubnováním, arteterapeutické činnosti a canisterapie. Běžnou součástí pobytu bude také podpora a další rozvoj komunikačních dovedností s využitím alternativních a augmentativních metod a rozvíjení sociálních dovedností v novém prostředí. Program pro tuto cílovou skupinu budou zajišťovat pedagogové školy.

 

2. Samostatný program pro rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením zaměřený na psychohygienu, psychosociální a sociálně právní problematiku rodin se zdravotně postiženým dítětem (pobyt I.) a na získávání nových znalostí a dovedností využitelných v domácí péči (pobyt II.). Program pro rodiče budou zajišťovat externí lektoři.

 

3. Společný program pro rodiče a jejich děti vedený pedagogickými pracovníky školy. Aktivity budou zaměřeny na spolupráci rodičů a dětí s důrazem na společný prožitek. Budou využívat především psychorelaxačních technik, bazální stimulace, senzorické stimulace a hudebně pohybových činností. Dle zájmu mohou rodiče volit také společný individuální program zaměřený na tématické vycházky a jednoduché pohybové aktivity.

 

Výstupy klíčové aktivity:

 • Smysluplné naplnění volného času rodiny s dítětem se zdravotním postižením
 • Ozdravení životního stylu rodiny, vytváření kvalitních postojů, návyků a vlastností.
 • Společné setkání rodin s dětmi se zdravotním postižením, sdílení osobních zkušeností v péči o zdravotně postižené dítě.
 • Využití získaných dovedností v domácí péči a volnočasových aktivitách
 • Podpora a další rozvoj sociálních dovedností dětí a žáků s postižením v novém prostředí.

 

______________________________________________________________________________

 

 

AKTUALITY

 

 • Ve dnech 27. - 29. 9. 2013 jsme uspořádali „Psychorelaxační a aktivační pobyt" pro děti MŠ speciální a jejich rodiče. Pobyt probíhal v příjemném prostředí Hotelu Mesit na Horní Bečvě.

 

V rámci prodlouženého víkendu byl připraven odborný program pro rodiče dětí se zdravotním postižením, na kterém se podílelo několik lektorů.

 

První den se rodičům věnovala psycholožka PhDr. Stanislava Podžorná, která se snažila na úvod pobytu vytvořit především příjemnou atmosféru. Poskytla rodičům možnost vzájemného seznámení a sdílení svých „všedních starostí". Večer rodiče zakončili prožitkovou relaxací.

 

Druhý den lektorovala odborný program PhDr. Kateřina Thorová z APLA Praha. Zdůraznila význam včasné a správné diagnostiky dětí s postižením vzhledem k odpovídající komplexní péči a prognóze. Vyzdvihla důležitost odpovídající formy alternativní komunikace a vizuální podpory při komunikaci. Zmínila se také o problémech spojených se sexualitou dětí se zdravotním postižením.

 

Dopoledne před odjezdem strávili rodiče s panem Pavlem Kubešovu. Měli možnost vyzkoušet si hraní na etnické bubny djembe. Seznámili se s technikou základních úderů a naučili se jednoduché rytmy. Na závěr si všichni zahráli společnou skladbu.

 

Program pro děti zajišťovali pedagogové školy v rámci menších skupin. Kromě vycházek po malebném okolí si děti užívaly také míčkování, masáže, společné zpívání a bubnování, canisterapi, maňáskové divadlo a animované pohádky. Společně s rodiči hojně využívali také wellnes služeb hotelu.

 

Pobytu se zúčastnilo celkem 25 dětí, 25 rodičů a 21 pedagogických pracovníků školy.

 

Pobyt_Mesit_2013_01.jpg Pobyt_Mesit_2013_02.jpg Pobyt_Mesit_2013_03.jpg Pobyt_Mesit_2013_04.jpg Pobyt_Mesit_2013_05.jpg Pobyt_Mesit_2013_06.JPG Pobyt_Mesit_2013_07.jpg Pobyt_Mesit_2013_08.jpg Pobyt_Mesit_2013_09.jpg Pobyt_Mesit_2013_10.jpg Pobyt_Mesit_2013_11.jpg Pobyt_Mesit_2013_12.jpg

 

 

 • Dne 18. 10.  2013 jsme uspořádali dva semináře na  téma využití dotykových tabletů při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Semináře v celkovém rozsahu 9 vyučovacích hodin probíhaly přímo v naší škole. Jejich garantem byl iSEN Poděbrady a lektorovala je paní Iva Jelínková. Účastníci se seznámili s charakteristikou dotykových tabletů ipad, s jejich technickými možnostmi a způsoby využití při výuce. Získali základní přehled o aplikacích, jejich stahování a úpravách. Prakticky si vyzkoušeli práci s různými typy aplikací a jejich úpravu pro potřeby konkrétních dětí a žáků. Získali informace také o technické a metodické podpoře uživatelů ipadů díky projektu a webovým stránkám iSEN.

Seminářů se zůčastnilo 12 pedagogů školy.

 

iPad_2013_01.jpg iPad_2013_02.jpg iPad_2013_03.jpg iPad_2013_04.jpg

 

 

 • Dne 26. 10. 2013 jsme uspořádali seminář „Úvod do HANDLE přístupu".

Seminář v rozsahu 6 přednáškových hodin lektorovali Jana a Paul Babtie. Byl úvodním seznámením s tématikou HANDLE přístupu a jeho možnostmi v pohlížení a ovlivňování neurovývojových odlišností jedince. Tento přístup vnímá neurovývoj z pohledu modelu interaktivního a navzájem závislého fungování systémů s důrazem na respektování individuálních odlišností jedince.

HANDLE znamená holistický přístupe k neurovývoji a efektivitě učení. Využívá poznatků z mnoha disciplín a osobní zkušenosti praktiků.

Účastníci si prakticky osvojili a vzájemně vyzkoušeli několik jednoduchých HANDLE aktivit a jejich variant přizpůsobených individuálním potřebám a rozmanitému prostředí.

Semináře se zúčastnilo celkem 20 pedagogických pracovníků školy.

 

Handle_uvod_01.jpg Handle_uvod_02.jpg Handle_uvod_03.jpg Handle_uvod_04.jpg Handle_uvod_05.jpg Handle_uvod_06.jpg

 

 • Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 jsme uspořádali seminář „Základy HANDLE přístupu“.

 

Seminář probíhal přímo v prostorách naší školy a lektoroval jej anglický lektor Sean Williams. Kurz v rozsahu 12 přednáškových hodin navazoval na „Úvod do HANDLE přístupu". Účastníci se podrobněji seznámili s jednotlivými senzomotorickými systémy a jejich vzájemnou provázaností a ovlivňováním. Ukázali si, jak stav těchto systémů podporuje nebo zhoršuje učení a chování dětí. Z typických projevů, změn stavů klienta, se naučili identifikovat neurovývojové systémy, které vyžadují určitou terapeutickou intervenci. Prakticky si osvojili a vzájemně vyzkoušeli další jednoduché HANDLE aktivity. Velký důraz lektor kladl na společné hledání variant vhodných pro děti s těžším zdravotním postižením.

 

Semináře se zúčastnilo celkem 19 pedagogických pracovníků školy.

 

Handle_zaklady_01.jpg Handle_zaklady_02.jpg Handle_zaklady_03.jpg Handle_zaklady_04.jpg Handle_zaklady_05.jpg Handle_zaklady_06.jpg Handle_zaklady_07.jpg Handle_zaklady_08.jpg Handle_zaklady_09.jpg Handle_zaklady_10.jpg Handle_zaklady_11.jpg Handle_zaklady_12.jpg

 • V rámci KA č. 2 probíhá v období 9-12/2013 "Základní kurz hraní na etnické bubny Djembe".

Aktivita probíhá přímo v prostorách školy a vede ji Pavel Kubeša ze sdružení KUBUKU Nový Jičín. V průběhu dlouhodobého kurzu se pedagogové seznamují se základní technikou hry na tento africký nástroj. V metodických krocích zvládli techniku tří základních úderů "bass, tone, slap" a pracují na jejich postupném propojování v rámci společných skladeb. Získané dovednosti postupně přenášejí do vlastní výuky dětí a žáků s multihandicapem. Malá ukázka zde.

Kurz probíhá prožikovou formou a účatní se ho 13 pedagogů školy.

 

Bubnovani_1.jpg Bubnovani_2.jpg Bubnovani_3.jpg Bubnovani_4.jpg Bubnovani_5.jpg Bubnovani_6.jpg

 

 • V rámci KA č. 2 jsme 31. 1. 2014 uspořádali kurz „Muzikoterapie pro osoby s handicapem - úvod do muzikoterapie".

Seminář probíhal přímo v prostorách naší školy a lektorovali jej Michaela a Daniel Plecháčkovi z o.s. Muzikohraní Ostrava.

Kurz byl ze strany lektorů veden převážně prožitkovou formou. Ve stručné teoretické části seznámili účastníky se základním rozdělením muzikoterapeutických přístupů, metod a technik. Odprezentovali pestrou škálu etnických a přírodních hudebních nástrojů, včetně jejich praktického použití v  terapeutické praxi u klientů s kombinovaným postižením. V rámci aktivní části jsme společně pracovali v „bubnovacím kruhu". Měli jsme možnost vyzkoušet si hru na djembe, rámové bubny, šamanský buben a dále práci s hlasem formou jednoduchých rytmických a vokalizačních cvičení. Na závěr semináře si lektoři připravili ukázku receptivní formy muzikoterapie, tak jak ji ve své praxi realizují u klientů s handicapem.

Semináře se zúčastnilo celkem 15 pedagogických pracovníků školy.

 

muzikoterapie_Plech_001.jpg muzikoterapie_Plech_002.jpg muzikoterapie_Plech_003.jpg muzikoterapie_Plech_004.jpg muzikoterapie_Plech_005.jpg muzikoterapie_Plech_006.jpg muzikoterapie_Plech_007.jpg muzikoterapie_Plech_008.jpg muzikoterapie_Plech_009.jpg muzikoterapie_Plech_010.jpg

 

 • V rámci KA č. 1 probíhaly pravidelné "Sociálně adaptační a ergoterapeutické pobyty na farmě".

Cílem programu bylo rozvíjet dovednosti dětí v inspirujícím prostředí tradiční zemědělské usedlosti s ohledem na jejich individuální potřeby. Celkem proběhlo 13 návštěv na farmě Bludička v Bludovicích u Nového Jičína. Děti s kombinovaným postižením si mohly prohlédnout a "osahat" v přirozeném prostředí celou řadu hospodářských zvířat. Dle svých možností o ně pečovaly, při krmení, hlazení i čištění rozvíjely nejen jemnou motoriku a další pohybové schopnosti, ale také zažívaly pocit radosti a spokojenosti. Odměnou jim byla také jízda na poníkovi a ochutnávka farmářských výrobků z mléka.

Pobytů se zúčastnilo celkem 25 dětí MŠ speciální.

 

Bludicka_01.jpg Bludicka_02.jpg Bludicka_03.jpg Bludicka_04.jpg Bludicka_06.jpg Bludicka_05.jpg Bludicka_07.jpg Bludicka_08.JPG Bludicka_09.JPG Bludicka_10.JPG Bludicka_11.JPG Bludicka_12.JPG

 

 

 • Ve dnech 25. - 27. 9. 2014 jsme uspořádali druhý „Psychorelaxační a aktivační pobyt" pro žáky ZŠ speciální a jejich rodiče. Pobyt probíhal v příjemném prostředí Hotelu Mesit na Horní Bečvě.

 

Odborný a psychorelaxační program pro rodiče, tentokrát zaměřený na podpůrné metody a techniky v domácí péči, zajišťovali prověření lektoři PhDr. Stanislava Podžorná, Mgr. et Mgr. Pavel Bílek a Pevel „Kužel" Kubeša. Aktivační a relaxační program pro žáky zajišťovali pedagogové školy v rámci čtyř menších skupin. Jak jsme si to společně užívali můžete vidět zde.

Pobytu se zúčastnilo celkem 27 dětí, 27 rodičů a 22 pedagogických pracovníků školy.

 

Mesit_2014_1.jpg Mesit_2014_2.jpg Mesit_2014_3.jpg Mesit_2014_4.jpg Mesit_2014_5.jpg Mesit_2014_6.jpg Mesit_2014_7.JPG Mesit_2014_8.JPG Mesit_2014_9.JPG Mesit_2014_10.JPG Mesit_2014_11.JPG Mesit_2014_12.JPG Mesit_2014_13.JPG Mesit_2014_14.JPG

Autor: Sabina (1. třída, 2010)

Aktuality (další)

28. 05. 2020

Od úterý 2. 6. bude v upraveném režimu  ZAHÁJEN PROVOZ  ZŠ a MŠ speciální. Podrobnosti pro ZŠ zde, pro MŠ zde.

04. 05. 2020

Speciálně pedagogické centrum opět otevřeno. Podrobnosti zde.

23. 04. 2020

ZÁPIS do MŠ speciální stanoven na termín 6. 5. 2020. Více informací zde

Aktuální fotogalerie (další)