Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

Elektronická podatelna: ZMSNJ@po-msk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (15277)

Celkem hlasů: 67248
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Poskytované služby

 

 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika z důvodu posouzení školní zralosti, odkladu povinné školní docházky, výběru  a doporučení k zařazení do mateřské, základní a střední školy, řešení výukových i výchovných problémů, posouzení nároku k přiznání příspěvků souvisejících se zdravotním postižením dítěte, profesní orientace
 • metodické a terapeutické služby
 • informační a poradenské služby rodičům, pedagogům v oblasti a vzdělávání dětí, žáků a studentů se  zdravotním  postižením
 • zajištění integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do běžného typuškol
 • podpora, pomoc a následná péče při integraci dětí, žáků, studentů se zdravotním postižením do běžných škol
 • konzultace s pedagogy při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů žáků
 • doporučení  ke vzdělávání dětem a žákům, studentům  do škol zřízených pro žáky dle § 16, odst.9 ŠZ
 • doporučení  podpůrných opatření žákům v běžných i speciálních školách zřízených pro žáky dle § 16,  odst.9 ŠZ
 • doporučení odkladu povinné školní docházky
 • odborné poradenství, konzultace,zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a jejich výpůjčka

 

 

Další poskytované služby:


 • Včasná intervence pro děti do 3 let věku

Služby tzv. rané péče zahrnující podporu rodiny s dítětem s postižením během prvních let jeho života. Podpora spočívá v komplexním poradenství zaměřeném na optimální rozvoj všech schopností dítěte především v oblasti smyslového vnímání s využitím prvků bazální stimulace, v oblasti rozvoje motoriky, komunikačních dovedností.


 • Nácvik alternativních komunikačních dovedností

Je využívána zejména metoda neverbální komunikace : Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS) a Znak do řeči.


 • Komplexní speciálně pedagogická péče předškolním dětem s tělesným nebo mentálním postižením

Práce s dítětem je zaměřena na rozvoj zrakového, sluchového vnímání, jemné motoriky, grafomotoriky, početní představy, prostorové orientace a sebeobsluhy. Cílem je příprava na zaškolení.


 • Ambulantní logopedická péče poskytovaná dětem, žákům s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením s přidruženou těžkou řečovou vadou.

 

 • Podpora smyslové  stimulace ve „snoezelenu“

Probíhá v tzv. multisenzorické místnosti ("snoezelen") s využitím prvků aromaterapie, muzikoterapie, dětských  masáží či stimulací.


 • Setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ zřízených pro žáky dle §16/9 školského zákona především z novojičínského regionu

Podmínky a pravidla spolupráce SPC se školami  v daném školním roce, změny v legislativě, informace k rediagnostice žáků a vyhodnocování podpůrných opatření ve školách, otázky profesní orientace apod. Dále jsou řešeny konkrétní problémy z praxe, náměty setkání vycházejí z požadavků výchovných poradců.


 • Krizová intervence

Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se s klientem odborník zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď".


 • Sociálně právní poradenství

- Pomoc při orientaci v základních právních předpisech a zdravotně sociálních souvislostech spojených se zdravotním postižením dítěte (náležitosti posuzování zdravotního stavu, přiznání mimořádných výhod, systém sociálních dávek
a sociální péče, adresář organizací poskytujících sociální služby, aj.)

- Informace a možnostech dávek a výhod pro lidi se zdravotním postižením

- Pomoc s vyplněním formulářů a podáním žádostí, případně s odvoláním

- Doprovod na úřad

- Informace o druzích a možnostech sociálních služeb

- Pomoc s vyplněním žádosti o sociální službu

- Změny v novém občanském zákoníku v oblasti svéprávnosti lidí se zdravotním postižením

- Informace o jiných poradenských organizacích, kontaktech na psychology, psychiatry, soudní znalce – psychiatry aj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Robin (9. třída, 2009)

Aktuality (další)

28. 05. 2020

Od úterý 2. 6. bude v upraveném režimu  ZAHÁJEN PROVOZ  ZŠ a MŠ speciální. Podrobnosti pro ZŠ zde, pro MŠ zde.

04. 05. 2020

Speciálně pedagogické centrum opět otevřeno. Podrobnosti zde.

23. 04. 2020

ZÁPIS do MŠ speciální stanoven na termín 6. 5. 2020. Více informací zde

Aktuální fotogalerie (další)