Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

Elektronická podatelna: ZMSNJ@po-msk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (13894)

Celkem hlasů: 61592
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

Projekt Centrum IP

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Název projektu:

 

Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Registrační číslo        CZ.1.07/1.2.00/14.0029

Zkrácený název:          Centrum integrované podpory Nový Jičín

Doba realizace projektu:        3/2010 – 2/2013

Celkové výdaje projektu:        2 864 123 Kč

 

 

Cílové skupiny:

  

o        Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, vzděláváni ve školách

          Moravskoslezského kraje

o        Rodiče žáků se zdravotním postižením (tělesným a mentálním postižením)

o        Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji

  

 

Cíle projektu:

 

 

Centra integrované podpory se transformují ze současných SPC a budou zajišťovat poradenské, intervenční a metodické služby pro individuálně integrované žáky se zdravotním postižením, jejich rodiče a pedagogickém pracovníky škol MSK, kteří tyto žáky vyučují.

 

Oproti činnosti SPC bude činnost center integrované podpory rozšířena o řadu aktivit – individuální a skupinovou činnost s klienty-žáky (reedukace, speciálně pedagogická péče), práce s rodiči žáků se zdravotním postižením (praktické ukázky možností aplikace speciálně pedagogické péče v domácím prostředí, individuální poradenská činnost, prezentace speciálních pomůcek apod.), činnosti pro pedagogické pracovníky škol (speciálně sestavené praktické kurzy, které rozšíří kompetence ped.pracovníků, metodická podpora, konzultace, praktické využití speciálních pomůcek ve školní praxi apod.)

 

K dosažení výše uvedeného stavu je nezbytně nutné vzdělávání pedagogických pracovníků partnerských organizací, kteří se budou na činnosti center integrované podpory přímo podílet. Pro tyto pedagogické pracovníky budou v rámci projektu realizovány odborné vzdělávací kurzy.

 

Klíčové aktivity projektu:

 

1. Vzdělávání pro pracovníky partnerské školy a centra

 

Vybraní pedagogičtí pracovníci školy a centra budou proškoleni zkušenými lektory za účelem zvýšení odborných kompetencí a přípravy na realizaci aktivit v rámci projektu a jednotlivých činností center.

 

ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín zajišťuje tyto kurzy: 

 

 • Praktická aplikace nových terapeutických metod a pomůcek ve výuce žáků s tělesným postižením

 

Dvoudenní praktický seminář; ukázky terapií odborníků z oblasti fyzioterapie, alternativní komunikace, z oblasti ICT a využití ve výuce žáků s tělesným postižením.

 

 • VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém – alternativní forma komunikace žáků s potížemi v dorozumívání

 

Cílem dvoudenního školení je poskytnout pedagogickým pracovníkům podrobné seznámení s metodikou VOKS, nácvik praktických dovedností a zavedení jejich principů do praxe.

  

2. Vzdělávání pro pedagogické pracovníky běžných ZŠ

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků běžných základních škol budou zajišťovat proškolení pedagogičtí pracovníci center integrované podpory. V rámci níže uvedených vzdělávacích aktivit budou využity vědomosti a dovednosti získané během jejich předchozího odborného vzdělávání.

 

ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín zajišťuje tyto kurzy:

 

 • Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol
 • Podmínky vzdělávání žáků s tělesným a mentálním postižením v běžných i „speciálních“ školách
 • Rozvoj grafomotoriky, psaní u žáků s tělesným postižením

 

 

Hlavní činnost Centra integrované podpory Nový Jičín:

 

Mezi hlavní činnosti centra integrované podpory, které bude zajišťovat ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín patří:

 

 • Smyslová stimulace žáků s těžkým tělesným postižením a více vadami u žáků s tělesným postižením

 

Rozvoj základních smyslů (zrak, sluch, hmat, čich) je důležitý pro rozvoj dalších funkcí. Smyslová stimulace vychází z prvků bazální stimulace, masáží, míčkování.

 

 • Logopedická péče pro žáky s lehkým a střednětěžkým mentálním postižením

 

Jde o nápravu potíží v oblasti komunikace. Výuka bude probíhat individuálně za přítomnosti rodiče, ve spolupráci s učitelkou žáka. Osvojené dovednosti jsou učitelem doplňovány a rozšiřovány, upevňovány v rámci řečové výchovy v průběhu výuky.

 

 • Rozvoj grafomotoriky, nácvik psaní u žáků s tělesným postižením a více vadami

 

Cílem bude připravit žáka na psaní, najít ve spolupráci s rodiči a vyučujícími optimální úchop tužky a pera, řádkování, vyzkoušet vyhovující speciální pomůcky i postupy.

 

 • Workshop

 

Výměna zkušeností všech zainteresovaných stran:  pedagog SPC (centra integrované podpory) – pedagog školy – rodič – žák.

 

 

Výstupy klíčových aktivit:

 

Činností Centra integrované podpory a realizací projektových aktivit dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poradenských, intervenčních i metodických služeb Speciálně pedagogického centra.

 

V rámci projektu budou nabízeny aktivity zahrnující přímou činnost pro žáky s tělesným a mentálním postižením a jejich rodiče. Pro pedagogické pracovníky budou realizovány speciální kurzy, které přispějí k rozšíření jejich pedagogických kompetencí v oblasti speciálně pedagogické péče o žáky se zdravotním postižením.

 

Centrum integrované podpory poskytne metodickou pomoc a podporu jak pedagogům ve specializovaných třídách u žáků individuálně integrovaných, tak rodičům  těchto žáků.

 

Výstupy z aktivit centra budou součástí „Sborníku příkladů dobré praxe“, ve kterém budou zastoupeny praktické zkušenosti z práce se žáky s různými druhy postižení.

 

Realizace projektu v číslech:

 

Centrum integrované podpory Nový Jičín

 

o        zrealizuje 6 kurzů a 1 workshop

o        proškolí 77 pedagogických pracovníků

o        bude systematicky pracovat s 27 žáky se zdravotním postižením

o        do projektových aktivit zapojí 12 rodičů žáků se zdravotním postižením

o        přímá práce se žáky bude realizována v rozsahu 546 hodin terapií a reedukací žáků

 

 

 

 Aktuality

 

 

 

V rámci hlavní činnosti Centra integrované podpory Nový Jičín byly realizovány tyto aktivity:

 

 • Logopedická péče pro žáky s LMP a SMP

 

Jednalo se o nápravu potíží v oblasti komunikace, a to v celé její šíři. Výuka probíhala individuálně  za přítomnosti rodiče, ve spolupráci s učitelkou žáka. Osvojené dovednosti byly učitelem doplňovány, rozšiřovány a upevňovány v rámci řečové výchovy i v průběhu výuky.

 

Do aktivity logopedické péče pro žáky s LMP a SMP bylo zapojeno 7 žáků ve věkovém rozmezí od 8 do 17 let (4 žáci s genetickým syndromem, 3 žáci s více vadami). Žáci před započetím pravidelné logopedické péče absolvovali kontrolní logopedické vyšetření. Rodiče zařazených žáků  byli informováni o závěrech vyšetření, celkovém zhodnocení dosavadní úrovně vývoje řeči jejich dětí. Rodičům byl navržen další terapeutický plán. U 3 žáků byli rodiče zacvičeni do orofaciální regulační terapie. Logopedická péče probíhala za přítomnosti rodiče, v intervalu 1 až 2x týdně. Řečový projev žáků byl rozvíjen s ohledem na maximální možnost využití v praktickém životě. V terapii se osvědčily prvky orofaciální regulační terapie, dechová a fonační cvičení, cvičení lexikálně-sémantické roviny řeči, nácvik vlastního artikulačního postavení mluvidel, rozvoj slovní zásoby, cvičení větné stavby, sluchová cvičení.

 

 logo1.jpg logo2.JPG logo3.JPG logo4.JPG

  

   

 • Rozvoj grafomotoriky, nácvik psaní u žáků s TP, VV
 •  

  Byl zaměřen na nácvik grafomotoriky, počátečního psaní dle metodiky Svobodové. Cílem  bylo připravit žáka na psaní, najít ve spolupráci s rodiči a vyučujícími optimální úchop tužky a pera, řádkování, vyzkoušet vyhovující speciální pomůcky i postupy.

   

  Jednotlivé lekce byly naplánovány individuálně s ohledem na tělesné postižení, aktuální schopnosti a dovednosti žáka, vždy za přítomnosti rodiče.

   

   

   grafo1.jpg grafo2.jpg grafo3.JPG grafo4.JPG grafo5.JPG grafo6.JPG grafo7.JPG grafo8.JPG

   

   

  K této činnosti – aktivitě byly zakoupeny speciální pomůcky na grafomotoriku. Před realizací nákupu bylo možno pomůcky prakticky vyzkoušet na Výstavě kompenzačních pomůcek a hraček  5.5.2010 v SPC Nový Jičín. Zakoupené pomůcky na grafomotoriku výraznou měrou doplnily stávající používané pomůcky SPC. Vybrané pomůcky umožňují lepší motivaci a zapojení žáků, zpestření nabídky. O praktické pomůcky projevili zájem i rodiče. Na doporučení učitele – lektora je pořizují svým dětem na domácí přípravu. 

   

     pom1.JPG pom2.JPG pom3.JPG pom4.JPG pom5.JPG pom6.JPG

   

   

 • Smyslová stimulace žáků s těžkým tělesným postižením a více vadami
 •   

  Ve 3. monitorovacím období byla zahájena nová aktivita. Od března do června 2011 proběhlo v multisenzorické místnosti ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín 12 terapeutických sezení s 12 žáky s těžkým tělesným postižením, více vadami. Smyslové stimulace se účastnili rodiče, pedagogičtí pracovníci. Lekce probíhaly individuálně, zohledňovaly druh a stupeň zdravotního postižení, individuální schopnosti dětí. Stimulace byly zaměřeny na doporučení vhodných postupů a pomůcek při polohování, rozvoj orálních funkcí pro podporu kvalitního příjmu potravy, rozvoj základních smyslů (zrak, sluch, hmat, čich). Smyslová stimulace vycházela z prvků bazální stimulace, Bobath terapie, masáží, míčkování.

   

   CIP_stimulace1.JPG CIP_stimulace2.JPG 

   

   

  V rámci klíčové aktivity Centra integrované podpory Nový Jičín pro pracovníky partnerské školy a centra bylo realizováno:

   

   

  • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém – alternativní forma komunikace u žáků s potížemi v dorozumívání

   

  Tento dvoudenní pobytový kurz byl realizován ve 2. monitorovacím období, v termínu 19. – 20.11.2010 v Novém Jičíně, v prostorách Hotelu Praha. Byl zaměřen na teoretické a zejména praktické seznámení s metodikou VOKS. Kurz vedly tři zkušené lektorky - logopedky. Jednou z nich je autorka, která společně s dalšími lektorkami upravila metodiku PECS z USA, kterou přizpůsobila českým podmínkám. Metodika VOKS byla v minulosti experimentálně ověřována v ZŠ Motýlek Kopřivnice a v ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín. Lektorky mají bohaté zkušenosti, mohly tak reagovat na praktické dotazy.

   

  Kurzu se účastnilo 24 pedagogických pracovníků. Účastníci se teoreticky i prakticky seznámili s metodikou VOKS, nacvičili potřebné praktické dovednosti metodiky náhradní komunikace s pomocí obrázků. V průběhu semináře shlédli videonahrávky prací s žáky ve školách, kde dlouhodobě probíhá výuka s využitím principů VOKS. Každý účastník po absolvování získal písemnou metodiku a soubor obrázků.

    

    voks4.JPG voks3.JPG voks1.JPG voks2.JPG

   

   

 • Praktická aplikace nových terapeutických metod a pomůcek ve výuce žáků s tělesným postižením
 •  

  Tato vzdělávací akce proběhla ve dnech 11. - 12.2.2011 v Novém Jičíně, v prostorách Hotelu Praha. Praktické semináře a ukázky terapií odborníků z oblasti fyzioterapie, alternativní komunikace a ICT s využitím ve výuce žáků s TP, byly rozděleny do 3 okruhů:

   

   

  1. "Alternativní a augmentativní komunikace" - Mgr. J. Šarounová

  Účastníci byli seznámeni s možností užití systémů náhradní komunikace u dětí s tělesným postižením.    

   

  2. "Využití výuk.software, alternativních prvků k ovládání PC žáky s TP" - Ing. J. Menšík

  Účastníci se seznámili se způsobem a možnostmi práce na počítači s dětmi s postižením (motivace, vzdělávání hrou, jak dlouho pracovat s počítačem, možnosti programů, rizika práce s počítačem, komunikace: dospělý – počítač – dítě, postup od nejjednodušších činností ke složitějším…). Zorientovali se v obecných principech a konkrétních příkladech alternativního ovládání PC (základní pravidla zjednodušeného ovládání počítače, jak vybrat ten „nejlepší “ počítač, předvedení základních pomůcek pro alternativní ovládání PC dostupných na našem trhu, zjednodušení ovládání pomocí speciálních programů…).

   

   3. "Možnosti podpory rozvoje hrubé a jemné motoriky u dětí a žáků s tělesným postižením" - Mgr. D. Ježek

  Účastníkům byly předneseny:

  *  základní informace z oblasti anatomie pohybového systému, neurofyziologie a vývojové psychologie důležité pro speciálně pedagogickou diagnostiku psychomotorického deficitu dětí s těžkým kombinovaným postižením.

  *  základní zásady a techniky handlingu dítěte/žáka s těžkým kombinovaným postižením (zvedání, pokládání, přenášení, vstávání a použití vhodných podpůrných pomůcek)

  *  polohování dětí s využitím speciálních polohovacích pomůcek při práci ve třídě (výběr vhodné odpočinkové a pracovní polohy a pomůcky s přihlédnutím k úrovni psychomotorického vývoje).

   

  aplikace1.JPG aplikace2.JPG aplikace3.JPG aplikace4.JPG

  Cílem celého semináře  bylo seznámit speciální pedagogy se základními zásadami podpory optimálního psychomotorického vývoje žáků s multihandicapem. Účastníci byli seznámeni se základy polohování s využitím běžně dostupných i speciálních pomůcek. Získali elementární dovednosti v oblasti manipulace a každodenního handlingu tak, aby byli schopni zajistit dítěti optimální pracovní polohu pro žádaný školní výkon.

   

    

 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol
 •  

  Seminář se uskutečnil dne 23.2.2011 v prostorách ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín, Komenského 64. Cílovou skupinou pro tuto vzdělávací aktivitu byli vedoucí pracovníci škol, případně výchovní poradci.

  Cílem semináře bylo poskytnout vedoucím pracovníkům škol ucelené informace z oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Šlo zejména o témata legislativy, dokumentace škol a školských poradenských zařízení, informace o možnostech a úskalích integrace, zajištění asistence pedagoga, spolupráce s SPC.

   

   

     integrace1.JPG integrace2.JPG integrace3.JPG integrace4.JPG

   

    

 • Podmínky vzdělávání žáků s tělesným a mentálním postižením v běžných i "speciálních" školách
 •  

  Kurz se uskutečnil dne 9.11.2011 v prostorách ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín, Komenského 64. Byl určen pedagogům „běžných“ a „speciálních“ škol, zúčastnilo se jej 15 pedagogických pracovníků. Cílem semináře bylo seznámit vyučující se základy somatopedie, psychopedie, s charakteristikami žáka s TP, MP, postavením žáka ve třídě, rolí učitele, vychovatele, asistenta pedagoga ve vyučovacím procesu. Seminář byl zaměřen i na spolupráci s rodinou, možnosti a úskalí integrace, spolupráci s SPC, individuální vzdělávací plán a zajištění speciálně pedagogické péče ve škole.

   

   CIP_kurz1.JPG CIP_kurz2.JPG CIP_kurz3.JPG CIP_kurz4.JPG  

   

       

 • Rozvoj grafomotoriky, psaní u žáků s TP
 •  

   

  Kurz se uskutečnil dne 15.2.2012 v prostorách ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín, Komenského 64. Jeho cílem bylo seznámit pedagogy žáků s TP s praxí ověřenou metodikou nácviku psaní dle Svobodové, dalšími alternativními metodikami psaní, osvědčenými pracovními postupy, speciálními pomůckami. Poskytnout základní informace z oblasti somatopedie, zejména v souvislosti s úpravou pracovního prostředí žáků s tělesným postižením,  správnou polohou při psaní.

   

   CIP_grafo1.JPG CIP_grafo2.JPG CIP_grafo3.JPG CIP_grafo4.JPG

   

    

  Další aktivitou, která proběhla pod záštitou projektu Centra integrované podpory, byla

   

  VÝSTAVA A PRODEJ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A HRAČEK

   

  Konala se dne 17.4.2012 a byla tradičně spojena s Dnem otevřených dveří Základní školy speciální a Mateřské školy speciální Nový Jičín.

   

   

  CIP_vystava7.JPG CIP_vystava8.JPG CIP_vystava5.JPG CIP_vystava3.JPG CIP_vystava4.JPG CIP_vystava6.JPG CIP_vystava1.JPG      

   

  Autor: Robin (9. třída, 2009)

  Aktuality (další)

  10. 12. 2019

  Přejeme všem rodičům, dětem, kolegům a známým krásné prožití Vánočních svátků, hodně energie a zdraví v roce 2020. Děkujeme také všem našim podporovatelům, velmi si Vaší přízně vážíme. PF zde

  10. 12. 2019

  V  pátek 6. 12. 2019 proběhl ve škole vánoční jarmark. Více zde a ve fotogalerii.

  10. 12. 2019

  Děkujeme SDH Palačov a všem, kteří přispěli na finanční dar pro naší školu ve výši 15.000 korun. Velmi si Vaší podpory vážíme. Foto zde

  Aktuální fotogalerie (další)